DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pławnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zsgplawno.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 23.04.2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.10.2020 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne:

 

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 

 Wyłączenia:

 

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • część zdjęć zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021 r.

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły zsg_plawno@poczta.onet.pl

 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 32 72 092.

  

Informacje na temat procedury odwoławczej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Szkoła Podstawowa w Pławnie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ prowadzący: Wójt Gminy Gidle

 • Adres: ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle

 • E-mail: www.gidle.pl

 • Telefon: 34/3272027

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

  

Dostępność architektoniczna

 

  1. Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek jest 2-kondygnacyjny.

  2. Do budynku prowadzą 4 wejścia.

 

Do głównego wejścia od ulicy Przedborskiej i do wejścia z tyłu budynku (od strony boiska) prowadzą schody.

 

Trzecie wejście od strony wschodniej jest na tym samym poziomie co poziom korytarza. Nie ma schodów – wejście przystosowane dla niepełnosprawnych.

 

Wejście czwarte znajduje się również od strony wschodniej i nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych – 3 stopnie schodowe (wejście przeznaczone dla pracowników).

 

  1. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  2. W budynku nie ma wind.

  3. W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Na parterze mogą poruszać się osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.

  4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

  5. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

  6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  7. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

  

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów /środków wspierających komunikowanie się:

 

 • kontakt telefoniczny: 34/3272092

 • kontakt korespondencyjny: Publiczna Szkoła Podstawowa, Pławno ul. Przedborska 4, 97-540 Gidle; e-mail: zsg_plawno@poczta.onet.pl

 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego przez stronę internetową

 • pomoc tłumacza migowego – kontakt osobisty. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą

 • nie ma możliwości przesyłania SMS, MMS

 • nie ma możliwości komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

 • nie ma urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np.: pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.