Regulamin korzystania z podręczników

Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego

w Publicznej Szkole Podstawowej w Pławnie

 

§ 1

Prawo korzystania

 

 1. Do wypożyczania podręczników są uprawnieni wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie.

 2. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego, najpóźniej do 7 września.

 3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.

 4. Termin zwrotu podręcznika mija 20 czerwca.

 

§ 2

Zasady ochrony przed zniszczeniem/uszkodzeniem podręcznika

 

 1. Uczeń jest obowiązany zwrócić szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

 2. Uczeń ma obowiązek jak najszybciej zabezpieczyć wypożyczone podręczniki przed zniszczeniem poprzez ich obłożenie oraz dbać o właściwe zabezpieczenie książek przez cały okres użytkowania.

 3. Zakazuje się:

 1. wyrywania kartek z podręcznika,

 2. rozdzierania kartek podręcznika,

 3. notowania i rysowania w podręczniku długopisem, ołówkiem, kredkami, pisakami itp.

 4. sklejania kartek podręcznika,

 5. brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami,

 6. nacinania kartek podręcznika nożyczkami,

 7. naklejania naklejek i innych kartek,

 8. stawiania pieczątek,

 9. rzucania podręcznikiem,

 10. oraz wykonywania jakichkolwiek innych czynności, które mogłyby zniszczyć podręcznik.

 

 1. Dokonanie którejkolwiek z czynności wskazanych w ust. 2 jest uznawane za uszkodzenie podręcznika i skutkuje odpowiedzialnością wskazaną w § 3.

 

§ 3

Zasady odpowiedzialności

 

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do Szkoły w terminie podanym w § 1 ust. 4 rodzic dziecka jest obowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.

 2. Rodzic zostaje poinformowany na piśmie przez wychowawcę klasy o fakcie uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika przez ucznia (załącznik nr 2)

 3. Równowartość uszkodzonego, zniszczonego lub niezwróconego podręcznika należy wpłacać na rachunek Publicznej Szkoły Podstawowej w Pławnie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Żytnie O/Gidle, numer rachunku:

51 8267 1019 2003 1008 5531 0001

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy...”, podając klasę, której dotyczy zwrot.

 1. Jako dowód zapłaty za uszkodzony, zniszczony, niezwrócony podręcznik rodzic przedstawia, w ciągu 7 dni od otrzymania informacji od wychowawcy, dowód zapłaty celem dołączenia do do protokołu ubytków.

 2. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w ciągu roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki wypożyczonych podręczników.

 3. W momencie wypożyczania podręcznika rodzic dziecka jest obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu odpowiedzialności za korzystanie z podręcznika. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do powyższego Regulaminu

 

 

 

Wprowadzono Zarządzeniem nr 18/2014 z dnia 04.09.2014r.